@yield('sub_title')BezBroker ® - Недвижими Имоти @yield('post_title')

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТA НА BEZBROKER.COM

Последна промяна 21.01.2023 година

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „БЕЗБРОКЕР ГРУП” ЕООД, наричано по-долу “БЕЗБРОКЕР”, от една страна, и Ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.bezbroker.com (наричани по-долу Потребители), от друга страна.

БЕЗБРОКЕР ГРУП ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206001641, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район р-н Средец, бул. Васил Левски 14, имейл адрес: office@bezbroker.com, телефон: 0888 396 306.

БЕЗБРОКЕР обработва личните данни на Потребителите, като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

БЕЗБРОКЕР зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва БЕЗБРОКЕР, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в „Уведомление за поверителност” на „БЕЗБРОКЕР ГРУП” ЕООД, публикувано на интернет страницата на дружеството и налично в офисите му.

Моля да прочетете настоящите Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://www.bezbroker.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://www.bezbroker.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. В случай че имате въпроси, моля да се свържете с нас на 0888 396 306 или на имейл office@bezbroker.com.

Настоящите условия съдържат информация за дейността на БЕЗБРОКЕР и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от БЕЗБРОКЕР, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

С посещаването на сайта, както и с натискане на всеки един бутон в същия, се счита, че сте запознати с настоящите общи условия и се задължавате да ги спазвате.

За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен/а да сключите договор при посочените тук Условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от BEZROKER с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Потребителите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях. Вече Регистрираните потребители на сайта получават предварително  имейл известие за обновяване на общите условия, като могат в срок до 1 месец да прекратят регистрацията си в уебсайта. В случай че пропуснат този срок, БЕЗБРОКЕР приема, че са съгласни с промените в общите условия.

По всички неуредени от Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и компетентен при евентуален спор е българския съд. Страните се съгласяват, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

чл. 1. Услугите, предоставяни от БЕЗБРОКЕР на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

чл. 2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта на БЕЗБРОКЕР, за да се запознаят с предлаганите от БЕЗБРОКЕР  имоти и да ползват предлаганите от компанията услуги. Вижте списък с предлаганите от нас услуги и техните цени

чл. 3. (1) БЕЗБРОКЕР на своя уеб сайт предоставя оферти за продажба на недвижими имоти на цени, които са достъпни на сайта https://www.bezbroker.com/. Офертите са предоставени от продавачи,  строителни предприемачи, инвеститори, агенции, наемодатели и други лица за имоти, находящи се на територията на Република България.

(2) При съдействие и посредничество от страна на БЕЗБРОКЕР във връзка с посочените по-горе оферти за ПОКУПКА на имот, находящ се на територията на обл. София-град и Софийска област, предоставен на този уебсайт, Потребителят  се задължава да сключи договор за посредничество с БЕЗБРОКЕР.

Чл. 4. (1) За потребителите, желаещи да публикуват обява за продажба на имоти, находящи се на територията на република България, БЕЗБРОКЕР предоставя 2 услуги:

(2) Безплатно публикуване на обява в уебсайта на BezBroker.com с валидност 7 дни, с необходимостта потребителя подробно да опише имота си, да посочи цена и да качи снимки.

(3) БЕЗБРОКЕР предоставя  възможност за публикуване на ВИП обява в уебсайта за  продажба на имот срещу заплащане на сумата в размер на 20лв. с ДДС с валидност 14 дни. След заплащане на сумата и одобрение на обявата от страна на БЕЗБРОКЕР същата ще бъде публикувана в интернет сайта, както и автоматично в платформата “фейсбук” в групите на БЕЗБРОКЕР, на които БЕЗБРОКЕР е модератор, както и в други сайтове/партньори на БЕЗБРОКЕР с цел популяризация на обявата.

(4) Във връзка с предоставяната услуга по чл. 4,  ал. 2 и ал.3  БЕЗБРОКЕР не се ангажира като посредник между продавачите и купувачите, не сключва договори за посредничество със страните. Обявите подлежат на предварително одобрение от страна на БЕЗБРОКЕР относно принадлежността им към целите и съдържанието на уебсайта.  БЕЗБРОКЕР запазва правата си да премахва и да не одобрява обяви, неотговарящи на изискванията в настоящите общи условия.

Чл. 5. (1) БЕЗБРОКЕР предоставя услугата “ПРОДАЙ ИМОТ ДО 48 ЧАСА”, при която потребителят, предоставяйки документи за разглеждане от страна на БЕЗБРОКЕР, се съгласява, че след одобрението на същите и на имота от страна на БЕЗБРОКЕР, ще бъде изпратена оферта към потребителя относно цена и други условия в нея. След приемането на офертата от страна на потребителя ще започнат да текат обявените 48 часа за продажба на имота.

2) БЕЗБРОКЕР запазва правата си след разглеждане на документите да не предложи оферта на Потребителя за продажба на имота до 48 часа.

Чл. 6. (1) БЕЗБРОКЕР предоставя услугата “БЕЗБРОКЕР+”, при която предлага посредничество за покупка, продажба, отдаване или наемане на имот с посочена комисионна от 2,5% без ДДС.

(2) БЕЗБРОКЕР запазва правата си посоченото възнаграждение да се договаря допълнително спрямо изискванията на клиента.

Чл. 7. (1) БЕЗБРОКЕР предоставя кредитно посредничество и пълно съдействие за ипотечен кредит, като за предоставяната услуга си партнира с посочените на уебсайта партньори.

Чл. 8. БЕЗБРОКЕР предоставя и допълнителни услуги – смяна на партиди за ток, вода, парно, газ, снимки и видео на имот с дрон, допълнителна проверка на имот с допълнително уговаряне за цена след сключване на допълнителен договор с Потребителя за конкретната услуга.

Чл. 9. (1) БЕЗБРОКЕР предоставя  2 вида услуги относно публикуване на обяви за отдаване на имоти под наем.

(2) БЕЗБРОКЕР предоставя възможност за публикуване на обява в уебсайта за отдаване на имот под наем срещу заплащане на сумата в размер на 20лв. с ДДС за всички имоти на територията на Република България. След заплащане на сумата и одобрение на обявата от страна на БЕЗБРОКЕР същата ще бъде публикувана в интернет сайта, както и автоматично в платформата “фейсбук” в групите на БЕЗБРОКЕР, на които БЕЗБРОКЕР е модератор, както и в други сайтове/партньори на БЕЗБРОКЕР с цел популяризация на обявата.

(3) Във връзка с предоставяната услуга по чл. 9,  ал. 2  БЕЗБРОКЕР не се ангажира като посредник между наемодателите и наемателите, не сключва договори за посредничество със страните. Обявите подлежат на предварително одобрение от страна на БЕЗБРОКЕР относно принадлежността им към целите и съдържанието на уебсайта.  БЕЗБРОКЕР запазва правата си да премахва и да не одобрява обяви, неотговарящи на изискванията в настоящите общи условия.

(4) БЕЗБРОКЕР предоставя  и възможност за съдействие от страна на БЕЗБРОКЕР при отдаване на имот под наем, при която Потребителят – наемодател се задължава да сключи договор с  БЕЗБРОКЕР срещу заплащане на 50% комисионна от наемната цена или на 100% комисионна от наемната цена. След сключване на договор, обявата ще бъде публикувана в интернет сайта, както и автоматично в платформата “фейсбук” в групите на БЕЗБРОКЕР, на които БЕЗБРОКЕР е модератор, както и в други сайтове/партньори на БЕЗБРОКЕР с цел популяризация на обявата, както и ще бъдат извършени всички действия по договора за  намиране на потенциален наемател, свързване на страните, подготвяне на документи за отдаване на имот под наем, както и извършване на всички други необходими действия във връзка с горното.

(5) Безброкер се ангажира да извършва огледи с потенциалните наематели,  за което наемателят и наемодателят ще бъдат уведомени предварително.

(6) Във връзка с чл. 9, ал. 4 БЕЗБРОКЕР запазва правата си да не сключва договори  при отдаване на имот под наем относно имоти, които не отговарят на условията и изискванията на БЕЗБРОКЕР.

чл. 10. (1) Информацията съгласно чл. 3 от настоящите Общи условия, която се предоставя на Потребителя и на всяко друго ползващо се лице, е с цел осъществяване на посредничество от БЕЗБРОКЕР при покупка на имот от Потребителя.

(2) Предоставянето на оферти за недвижими имоти от БЕЗБРОКЕР на този уебсайт следва да се счита за предложение от страна на БЕЗБРОКЕР да действа като консултант и да предложи посреднически услуги с цел покупка на съответния обявен имот, освен ако изрично не е указано друго в конкретната оферта.

чл. 11. (1) БЕЗБРОКЕР има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други само на Потребители, които са дали своето изрично съгласие за това. След запознаване с Уведомлението за поверителност и даване на своето съгласието за обработка на личните данни, Потребителят има правото да получава търговски съобщения от БЕЗБРОКЕР.

(2) Потребителят има право да възрази срещу изпращането на търговски съобщения, чрез отписване, използвайки предоставените за целта опции до БЕЗБРОКЕР. Потребителят следва изрично да уведоми БЕЗБРОКЕР и в случай че не иска вече предоставени негови лични данни да бъдат обект на директен маркетинг.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

чл. 12. (1) БЕЗБРОКЕР има законен интерес да събира и обработва информация относно Потребителите след извършената от тях доброволна и информирано предоставена идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва следните негови лични данни: име, фамилия, дата на раждане, адрес, телефон, имейл, IP адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията, както и данни за търсен и предлаган от лицето имот – тип на имота, площ, населено място, квартал, тип строителство. Информацията включва и всякакви други данни, които Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от БЕЗБРОКЕР.

(2) Цялата информация, предоставяна от потребителя, се обработва съгласно  Уведомлението за поверителност на БЕЗБРОКЕР.

чл. 13. В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, БЕЗБРОКЕР обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

чл. 14. (1) Потребителят може да се идентифицира, като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на БЕЗБРОКЕР и да изрази съгласие с настоящите Общи условия и Уведомлението за поверителност.

(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на БЕЗБРОКЕР, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. БЕЗБРОКЕР може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на БЕЗБРОКЕР по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на БЕЗБРОКЕР данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни или по свое усмотрение БЕЗБРОКЕР има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите. Горното е валидно, в случай че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

чл. 15. Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Тези сайтове са предоставени за Ваше удобство и информация и като такива Вие ги ползвате на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с БЕЗБРОКЕР и ние не поддържаме това съдържание, независимо дали сме партньори на собствениците на тези сайтове или не. БЕЗБРОКЕР не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Потребителите в резултат на използването на тези сайтове. БЕЗБРОКЕР не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

чл. 16. (1) Цените на предлаганите имоти от БЕЗБРОКЕР, са тези, посочени от Потребителите (продавачи, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица работещи на базата на договорни отношения с „БЕЗБРОКЕР ГРУП“ ЕООД и такива, които доброволно са предоставили тази информация чрез публикуване на своя обява за продажба или  наем на имот, като БЕЗБРОКЕР не носи отговорност относно неточното и/или неактуално обявяване на цена от страна на Потребителя.

(2) Цените на предлаганите имоти са посочени в евро или равностойността им спрямо фиксинга на БНБ и включват ДДС, освен в случаите, в които не е посочено изрично, че цената е без ДДС.

(3) БЕЗБРОКЕР си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на публикуваните оферти, като такива промени няма да засягат вече сключени договори.

ОТГОВОРНОСТ

чл. 17. (1) БЕЗБРОКЕР не носи отговорност за актуалността и истинността на публикуваните обяви. БЕЗБРОКЕР не гарантира и не поема отговорност за резултатите, които могат да се получат при употребата на сайта, както и за надеждността, точността или валидността на съдържанието, описанията на имоти и снимки, услуги или продукти, придобити в следствие употребата на този уебсайт.

(2) Вие изрично се съгласявате, че употребата на този уебсайт е изцяло на Ваша отговорност, като ако е нанесена щета на Вашата техника поради ползването му, същата е за Ваша сметка.

(3) БЕЗБРОКЕР не поема отговорност относно съдържанието, маркетирането на продукти и услуги и съответствието им с определени цели. Вие изрично се съгласявате, че БЕЗБРОКЕР не дължи обезщетение за загуби или повреди (били те действителни, последващи, наказателни или др.), щети или вреди от какъвто и да е друг характер, настъпили в резултат на употребата на този уебсайт или линк от този сайт. БЕЗБРОКЕР не дължи обезщетение за щети от грешка при употребата на сайта, пропуск, прекъсване, дефект в операцията, компютърен вирус, кражба или щети, настъпили при употребата на информация, мнения или други материали от този уебсайт.

(4) БЕЗБРОКЕР не гарантира, че функциите, съдържащи се в този уебсайт, са безгрешни, че дефектите ще бъдат отстранени, или че сървърът, който предоставя съдържанието, не съдържа вируси или други вредни компоненти.

(5) Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и да не допускате вреди на БЕЗБРОКЕР и техните доставчици, служители, директори, партньори, агенти, лицензиари от загуби, разходи, вреди от всякакво естество, произтекли от Ваше нарушение на някое от условията за ползване на този уебсайт. Вие изрично се съгласявате, че БЕЗБРОКЕР не носи отговорност за каквато и да е деформация, обидно или незаконно поведение на други потребители на сайта или трети страни.

чл. 18. БЕЗБРОКЕР има право да забрани достъпа до уебсайта от определени мобилни телефони, IP-адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на настоящите Общи условия.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

чл. 19. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на БЕЗБРОКЕР, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, наличните бази данни, както и всяка информация, която е качена на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на БЕЗБРОКЕР ГРУП ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на БЕЗБРОКЕР ГРУП ЕООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Търговски марки (нерегистрирани или регистрирани), които са публикувани в уеб сайта, са защитени от приложимото право. Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита като разрешение за предоставяне на право на ползване на търговската марка БЕЗБРОКЕР.

(3) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(4) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на БЕЗБРОКЕР, БЕЗБРОКЕР има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(5) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от БЕЗБРОКЕР услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилие; да уведомява незабавно БЕЗБРОКЕР за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на БЕЗБРОКЕР и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(6) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на БЕЗБРОКЕР.

чл. 20. (1) БЕЗБРОКЕР има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на БЕЗБРОКЕР върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

(2) Всички права, които не са изрично дадени, са запазени от БЕЗБРОКЕР.

БИСКВИТКИ

чл. 22. БЕЗБРОКЕР използва малки по размер файлове, чрез които сайтът “нарежда” на браузъра на потребителя да запази информация на устройството, което той използва (Бисквитки).

Вижте повече за нашата Политика относно бисквитките

За въпроси относно настоящите Общи условия за ползване на сайта можете да ни изпратите имейл на office@bezbroker.com

Благодарим Ви!

Вашата обява беше качена и очаква модерация!